Zápis

Vloženo 25.6.2020

Rozmístění nově přijatých dětí na budovy


Vloženo 8.6.2020

Rozmístění dětí pro školní rok 2020/2021

Nově přijaté děti

Rozmístění nově přijatých dětí na budovy bude zveřejněno pod registračním číslem dítěte do konce června na webových stránkách a na vývěsce u vchodu do budovy Kollárova 1260.

Dokumenty a materiály k nástupu nově přijatých dětí budou zákonným zástupcům odeslány na přelomu června a července. 

Děti pokračující v docházce a nově přijaté děti

Kompletní seznam dětí a jejich rozmístění do tříd bude zveřejněno koncem srpna u ředitelny na budově Kollárova 1260. O datu zveřejnění budeme informovat na našich stránkách v sekci „Důležité informace pro rodiče“.


Vloženo 2.6.2020

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude doručeno v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty a informace k nástupu přijatých dětí bude odeslán zákonným zástupcům koncem června 2020.

 


Vloženo 15.5.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k vysokému počtu přihlášek a zrychlení celého procesu Vám byla registrační čísla zaslána na telefonní číslo uvedené v přihlášce u kontaktní osoby pro zápis. Zákonní zástupci, kteří telefon na sebe neuvedli, byli kontaktováni mailem.

V případě, že máte zájem o vydání papírové podoby potvrzení týkající se přiděleného registračního čísla, je možné se telefonicky domluvit na termínu převzetí.

O přijetí rozhodne ředitel/ka školy ve správním řízení. V souladu s §183 ods. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě u vchodu do budovy Kollárova 1260, Úvaly a na webu mateřské školy v sekci Zápis.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění výsledků je stanoven na 2.6.2020.

 V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude doručeno v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

NAHLÉDNUTÍ DO SPISU:

V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na naši školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v ředitelně MŠ Úvaly, Kollárova 1260 v čase 9:00 – 12:00 dne 27.5.2020. Účastník řízení nebo jeho zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.


Vloženo 12.5.2020

Registrační číslo bude přiděleno a zasláno zákonným zástupcům dětí po skončení řádného zápisu (12.5.) po doručení a zpracování všech došlých žádostí.


Vloženo 20.4.2020

Více míst pro úvalské děti v mateřských školách pro školní rok 2020/2021

Zápis do Mateřské školy Úvaly, příspěvkové organizace se bude konat v termínu od 4.5. 2020 do 12.5.2020 elektronickou formou („na dálku“). Veškeré informace k zápisu, podmínkám, kritériím a postupu najdete na stránkách školky (https://kollarova.msuvaly.cz/nase-ms/zapis/). Děti budou přijímány dle schválených kritérií (trvalý pobyt dítěte v Úvalech a dále dle věku od nejstarších po nejmladší). Pro školní rok 2020/2021 předpokládáme cca 78 volných míst, které budeme na základě zápisu obsazovat.

Z důvodu, že úvalská školka nemůže uspokojit všechny žádosti o přijetí, uzavřelo Město Úvaly s obcí Květnice veřejnoprávní smlouvu o umístění 50 úvalských dětí v nově vybudované mateřské škole v Květnici.

Rodiče se mohou zúčastnit obou zápisů a rozhodnout se až na základě vydaného rozhodnutí školky o přijetí/nepřijetí, na kterou školku dítě umístí.

Na základě zkušeností z předchozích let, doporučujeme využít zápis i do květnické mateřské školy zejména rodičům dětí narozených od března 2017 dále. Informace k zápisu do květnické školky najdete na stránkách obce Květnice https://www.kvetnice.eu/aktuality/aktuality/728.

Pokud dítě nebude přijato do úvalské MŠ a bude přijato do MŠ v Květnici, zůstane i nadále v pořadníku nepřijatých dětí do MŠ Úvaly, v případě uvolnění místa budou rodiče kontaktováni.


Vloženo 19.4.2020

NÁVOD PRO ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/uvaly-kollarova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:
– tisk vyplněné žádosti
– tisk čestného prohlášení k očkování
– pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
– pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty v termínu řádného zápisu poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:
– do datové schránky školy
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
– poštou
– v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole


Vloženo 17.4.2020

Informace o naší školce a zápisu pro školní rok 2020/2021

Informace pro rodiče k zápisu_2020_FINAL


Vloženo 8.4.2020

Průběh zápisu do MŠ Úvaly pro školní rok 2020/2021 a postup pro podání žádosti:

(Upozorňujeme, že může ještě dojít k menším změnám a aktualizacím, proto průběžně sledujte tyto stránky. Děkujeme za pochopení.)

JAK NA ZÁPIS DO MŠ ÚVALY_2020

 


Vloženo 6.4.2020

Koncem minulého týdne vydalo MŠMT pokyny pro zápisy do mateřských škol.

Nyní uzpůsobujeme zápis do MŠ Úvaly současným podmínkám a nařízením vlády. Veškeré podrobné informace najdete na této stránce koncem tohoto týdne.


Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis_2020_2021_kritéria

 


 

 

 

 

 

!!! AKTUALIZACE !!!

Vzhledem k vyhlášení stavu nouze a karanténním opatřením bude ZÁPIS DO MŠ probíhat ve dříve avizovaných dnech 5.5. a 6.5.2020, a to ELEKTRONICKY (mail, datová schránka, pošta) .

Veškeré aktuální podrobné informace ohledně organizace konání zápisu budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách naší školky www.msuvaly.cz v sekci Zápis a webových stránkách města Úvaly.

Vzhledem k výše uvedené situaci se dále ruší plánovaný Den otevřených dveří.


ZÁPIS 2020/2021

Podrobné informace k zápisu (kritéria, formuláře aj.) budou zveřejněny koncem března 2020.